Význam slova „Evangelium“ je „radostná zpráva“. To už samo o sobě vyjadřuje hlavní podstatu křesťanství a Boha. Bůh je láska a na prvním místě přináší člověku přijetí, odpuštění hříchů a východisko pro jeho život.

  1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život

Nikdo se nenarodil náhodou. Bůh každého člověka miluje a má s jeho životem plán. Největším projevem lásky je okamžik, když za nás někdo položí svůj život. Ježíš to udělal.

Bůh člověka miluje - Jan 3,16 -  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

  1. Člověk je hříšný a oddělený od Boha

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve vztahu s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých představ, nezávisle na Bohu a hřích jej zcela od Boha oddělil. Důsledkem je nejen fyzická, ale zejména duchovní smrt člověka.

Člověk je hříšný - Římanům 3:23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

Člověk je oddělený od Boha - Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt. (věčné zavržení a oddělení od Boha)

  1. Ježíš Kristus je jediným Božím řešením lidského problému

Bůh překlenul propast hříchu a poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za hříchy každého člověka. Ježíš byl třetího dne vzkříšen z mrtvých a dokázal tak svoje vítězství nad smrtí, hříchem a satanem.

Ježíš za nás zemřel - Římanům 5:8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Ježíš vstal z mrtvých - 1. Korintským 15:3-6 Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou.

Ježíš je jedinou cestou k Bohu  - Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  1. Ježíše musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána

Mít tyto informace není dostatečné. Je nutné této zprávě evangelia uvěřit, poznat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout  - Jan 1:12 Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Ježíše přijímáme vírou – Efeským 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Ježíše přijímáme osobním pozváním - Zjevení Janovo 3:20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.

Uvěřit v Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohuvyznáním svých hříchů, důvěřovat Ježíši, že vstoupil do mého života, že mi odpustil hříchy. Ježíše můžeš přijmout vírouupřímné modlitbě svými slovy (modlitba je rozhovor s Bohem). Pro svůj následný duchovní život potřebuješ být součástí místní církve. Rádi se s vámi osobně setkáme.

 

"Pane Ježíši, potřebuji tě.

Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy.

Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána.

Děkuji ti za odpuštění hříchů.

Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít."