1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život

Nikdo se nenarodil náhodou. Bůh každého člověka miluje a má s jeho životem plán. Největším projevem lásky je okamžik, když za nás někdo položí svůj život. Ježíš to udělal.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3,16

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

Římanům 3:23

  1. Člověk je hříšný a oddělený od Boha

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve vztahu s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých představ, nezávisle na Bohu a hřích jej zcela od Boha oddělil. Důsledkem je nejen fyzická, ale zejména duchovní smrt člověka.

Mzdou hříchu je smrt (věčné zavržení a oddělení od Boha).

Římanům 6:23

  1. Ježíš Kristus je jediným Božím řešením lidského problému

Bůh překlenul propast hříchu a poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za hříchy každého člověka. Ježíš byl třetího dne vzkříšen z mrtvých a dokázal tak svoje vítězství nad smrtí, hříchem a satanem.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Římanům 5:8

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou.

1. Korintským 15:3-6

Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 14:6

Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1:12

  1. Ježíše musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána

Mít tyto informace není dostatečné. Je nutné této zprávě evangelia uvěřit, poznat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efezským 2:8

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.

Zjevení Janovo 3:20

Uvěřit v Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu s vyznáním svých hříchů, důvěřovat Ježíši, že vstoupil do mého života, že mi odpustil hříchy. Ježíše můžeš přijmout vírou v upřímné modlitbě svými slovy (modlitba je rozhovor s Bohem). Pro svůj následný duchovní život potřebuješ být součástí místní církve. Rádi se s vámi osobně setkáme.

"Pane Ježíši, potřebuji tě.
Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy.
Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána.
Děkuji ti za odpuštění hříchů.
Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít."

Modlitba spasení